در این مواقع شخص خریدار اگر تخلفات رانندگی مرتکب شود به نام شما ثبت میشود چون پلاک انتظامی هنوز به نام شماست و راهنمایی ورانندگی شمارا مالک ماشین میداند در این صورت برای جلوگیری از تخلفات بیشتر وهمچنین پیشگیری از متواری شدن شخص خریدار ابتدا باید دادخواستی تنظیم شود به خواسته دستور موقت و فک پلاک دستور موقت مبنی بر توقیف کردن موقت اتومبیل است تا صدور رای
این دادخواست باید به طرفیت خریدار اتومبیل باشد ودرخواست الزام ایشان به تعویض پلاک به نام خودشان
مدارک استنادی باید کپی سندی مبنی بر فروش اتومبیل و کارت ماشین باشد در این مواقع دادگاه باتوجه به فوریت آم رای صادر میکند
ناگفته نماند برای اجرای دستور موقت باید خسارت احتمالی به حساب دادگاه تودیع شود